ویژگی های آثار مکتوب (قابل حمایت)

 ویژگی های آثار مکتوب (قابل حمایت)

 
1.      نوآوری و تازگی موضوع و مضمون
2.      تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی وافزایش مهارتها و خلاقیت مخاطب
3.      انتخاب روش تحقیق مناسب و رعایت اصول آن
4.      داشتن فرضیه یا فرضیات دقیق، روشن و مشخص و وارسی آنها
5.      داشتن اهداف مشخص و پرسشهای مرتبط با اهداف در تحقیق
6.       دقت، جامعیت و صحت داده ها، اطلاعات و نظرات جمع آوری شده (استفاده از روش، تکنیک ها و اسناد و منابع معتبر)
7.      اعتبار علمی و روزآمد بودن منابع مورد استفاده و رعایت امانت در ذکر منابع
8.      استدلال صحیح و بررسی فنی موضوع و ارائه نظرات و تحلیل های درست و مستدل و مستند
9.      هماهنگی و تناسب محتوای مطالب با عناوین فصل ها و نام کتاب
10. استفاده از جدول، نمودار و عکس متناسب با متن و نمایه سازی های لازم
11. تنظیم فهرست های موردنیاز
12. تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات و نظرات و ارائه نتیجه گیری مشخص، بدیع و علمی
13. داشتن چکیده و مقدمه جامع، مناسب و گویا
14.    رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی (نشانه گذاری و رعایت یکدستی رسم الخط، پاراگراف بندی، آوانگاری، تنظیم ارجاعات، پی نوشت ها و پانوشت ها)
15. کیفیت علمی بالا و ارزش ادبی اثر
16. شیوایی نثر و سلامت زبان با توجه به مخاطب
17. کیفیت عالی استفاده از فنون و صناعات ادبی
18. درون مایه مثبت و محتوای عالی شعر یا داستان
19. باورپذیری داستان
20. شخصیت پردازی درست(در داستان)
21. قدرت تخیل و تصویرسازی (در شعر)
22. رعایت اصول، قالب و ساختار شعر
23. توجه به عناصر موسیقایی شعر (روانی، وزن،‌ قافیه های درونی و کناری)
24. حسن انتخاب موضوع و درون مایه کتاب توسط مترجم(در آثار ترجمه)
25. صحت، دقت و رعایت امانت در ترجمه
26. سهولت درک متن اصلی و برابریابی های مناسب برای اصطلاحات بیگانه (در ترجمه)
27.   تسلط مؤلف بر کلیه زوایای موضوع مورد تحقیق (در چارچوب نظرات، ابهامات، سؤالات و فرضیات)
28. اهمیت و ضرورت موضوع از حیث تأمین نیازهای علمی کشور (از لحاظ کاربردی یا نظری)
29. اهمیت و ضرورت موضوع در چارچوب رشته تخصصی
30. ضرورت چاپ اثر با توجه به منابع موجود در بازار نشر
* بدیهی است هر اثر دریافتی، با توجه به نوع آن (شعر، داستان، تألیف، تحقیق و ترجمه) و ویژگی های متناسب و مرتبط با آن، توسط استادان و کارشناسان امر، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.